Tomik - osobní stránka Tomáše Řeháka

Doklady a potvrzení

 

Potřebné doklady, potvrzení před vlastním svatebním obřadem.
V místě konání svatby na příslušném úřadě u matrikářky si snoubenci vyzvednou žádost o uzavření manželství. Osvědčení o způsobilosti a Protokol o uzavření svatby. Tato vyplněná žádost by neměla být starší víc než 6 měsíců, ode dne konání svatby.

K tomu musí snoubenci přiložit:
rodné listy, doklady o státním občanství (občanský průkaz, český pas)
potvrzení o místě trvalého pobytu a rodinném stavu (splňuje i občanský průkaz)
úmrtní list zemřelého manžela nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřené doložkou o právní moci (je-li někdo ze snoubenců ovdovělý)
Kromě těchto dokladů je nutné ve specifických případech připojit ještě další, a to:
je-li jeden z vás nezletilý (starší šestnácti let), tak rozhodnutí soudu s povolením uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, je třeba rozhodnutí soudu s povolením uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci.


Berete si cizince? Pokud si berete cizince, musíte počítat s dalšími doklady. Váš partner z jiného státu musí k žádosti o uzavření manželství předložit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad, vydaný příslušným orgánem domovského státu cizince o tom, že podle právního řádu tohoto státu se vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nevydává. Všechny doklady předkládané cizincem musí být opatřeny předepsaným ověřením vyššího orgánu státu, který doklad vydal. Velmi doporučuji včasné zařizení potřebných dokladů z ciziny. Někdy to trvá velmi dlouho a ušetříte si případné komplikace, které mohou nastat.

Matrika může rovněž požadovat potvrzení o povolení pobytu v ČR ne starší 7 dnů před konáním svatby.

Pozor : Doklady je třeba přeložit českým soudním překladem. Pokud váš partner neovládá český jazyk, je nutné přizvat tlumočníka zapsaného v seznamu znalců a tlumočníků.

Poplatky:
Pokud se rozhodnete vzít se někde jinde než na úřadě, zaplatíte na matrice poplatek 1000 Kč a navíc v případě atraktivní lokality (zámek, chrám, zahrada apod.) zaplatíte i poplatek, který účtuje majitel daného místa.

Za svatbu s cizím státním příslušníkem zaplatíte na matrice další 2000 Kč. Oba cizí příslušníci zaplatí na matrice 3 000 Kč.

Ostatní informace, domlouvání termínu, průběhu svatby je třeba si domluvit se mnou osobně. Viz. kontakt.